Maszyny i materiały do pakowania w folie termokurczliwe

Logo Smipack

Klauzula informacyjna przetwarzania danych przez MASTER-PACK

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MASTER-PACK Sp. z o. o. z siedzibą w ul. Szpacza 17, 04-238 Warszawa, NIP 1251685533.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych a także przysługujących Państwu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie pod nr telefonu +48226114425 lub w drodze korespondencji elektronicznej na handlowy@master-pack.com.pl lub pisemnie na adres firmy.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe np. nr telefonu, adres e-mail, adres firmy, dane rejestrowe firmy. Administrator przetwarza dane osobowe i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji zapytań i zamówień, niezbędnych do zawarcia, wykonania i realizacji świadczeń wykonywanych na Państwa rzecz. Administrator przetwarza dane osobowe realizując zapytania, zamówienia, prośby klientów. Administrator przetwarza dane osobowe do wystawiania faktur i przyjmowania płatności. Administrator przetwarza dane osobowe do windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Administrator gromadzi, przechowuje i udostępnia dane odpowiednim organom Państwowym. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesłania informacji handlowej w zakresie usług teleinformacyjnych i usług powiązanych na podany adres e-mail (art.6 ust.1 lit a Rodo i art. 10 ust 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda).
 4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy firmy MASTER-PACK Sp. z o. o.. Jedynymi podmiotami, którym dane są przekazywane na postawie odpowiednich umów, w trakcie realizacji świadczenia są te, które współuczestniczą w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi są:
  • Przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
  • Klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe – zlecone Państwu - jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą;
  • Partnerzy handlowi uczestniczący w procesie realizacji zamówienia;
  • Biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową;
  • Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Dane Państwa będą przechowywane przez okres współpracy oraz tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji wzajemnych umów. Dane znajdujące się na nośnikach przechowywane są przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami (okres 10 lat, w przypadku nowelizacji ustawy 6 lat) Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa Jeżeli nie doszło do realizacji świadczenia Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
 6. MASTER-PACK Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. MASTER-PACK Sp. z o. o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. MASTER-PACK Sp. z o. o. nie dokonuje profilowania danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny wpływający na Twoje prawa. MASTER-PACK Sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.